Scientific Advisory Committee

Leon_Balents


william_bialek


fangzhong


Tao_Han


 Leon Balents
William Bialek
Zhong Fang
Tao Han

Member

KITP at University of California, Santa Barbara


Professor 

Dept. of Physics, MIT 


 Deputy director

Institute of Physics, CAS


  Professor

High Energy Physics, Director of PITT PACC, University of Pittsburgh
wbialek@princeton.edu
zfang@iphy.ac.cn
than@pitt.edu 
Photo_-_Shamit_Kachru-2


ouyang_zhongcan

T._M._Rice


chao_Tang


 Shamit Kachru
Zhong-Can Ou Yang
Thomas Maurice Rice
 Chao Tang
Prof. of Physics, Director
 Member of Institute for Theoretical Physics, CAS 
Prof. in Institute for Theoretical Physics, ETH Zürich

Prof. in Peking University


Stanford Institute for Theoretical Physics

Prof. in the Dept. of Physical Sciences, USTC.


maurice.rice@itp.phys.ethz.ch
troyer.person_image


xiaogang


frank_wilczek
Tao_xiang2
Matthias Troyer
 Xiao-Gang Wen
 Frank Wilczek
Tao Xiang

 Principal Researcher at Microsoft
Dept. of Physics, MIT
2004 Nobel Price in Physics, Prof. of Physics at MIT

 Member of Chinese Academy of Sciences (CAS)


Prof. at ETH Zurich


 wen@dao.mit.edu


txiang@iphy.ac.cn
xiexingcheng

weitao_yang


 Xin-Cheng Xie
Wei-Tao Yang
 Chairman of the Scientific Advisory Committee of KITS

Chair Prof. of Physics, Dean of School of Physics, PKU


Prof. of Chemistry at Duke University
xcxie@pku.edu.cn
weitao.yang@duke.edu